Anna Spreier-Lewoń, właściciel

  • podyplomowe studia „Bezpieczeństwo Człowieka w Środowisku Pracy”,Politechnika Warszawska oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie 
  • magister inżynier Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie .

Uprawnienia

Pracownicy i współpracownicy firmy BHP i środowisko mają wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe oraz posiadają uprawnienia do pełnienia zadań służby BHP jako jednostka spoza zakładu pracy zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004r. Nr 246, poz. 2468 ze zm.) oraz do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.